<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929577097304129648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::

امروز سه شنبه روز وسطی هفته
میشه گفت کمر این هفته هم شکست
این دو هفته برای اکثر کنکوری ها
هفته ای سخت و طاقت فرساست
خدا به همشون کمک (مخصوصا اونی که منظوره منه)
متن پایین رو حتما بخونید و اگر تونستید نظر هم بدید
امروزه به هر وبلاگ و وبسایتی که سر می زنی عده ای در حال قلم فرسایی و نوشتن و اعتراض راجع به حقوق از دست رفته ی زنان هستند .
مجموعه ای زنان که به اصطلاح خود را فمینست می دانند!!
(لبته قبل از آغاز این سخن شایسته است این را نیز بگوییم که اکثر زنان از وجود چنین مسایلی بی خبرند
و یا اگر هم خبر دارند اهمیتی برای انان ندارد)
در این جا می خواهم پاره از نکات را که به نظرم جذاب و مهم امده را با شما باز بگویم
تقریبا همه قبول دارند که به زنان در جامعه ی به نظر مردسالار ایران ظلم می شود ، من خودم هم تقریبا
با این موضوع موافق هستم.
می دانید به مردان هم در این جامعه ظلم زیادی می شود اما کسی در رابطه با ظلم مردان صحبت نمی کند
التبه شاید به قول بعضی ها طرح این موضوع تمسخر انگیز باشد، اما واقعیت چیزی بر خلاف این است.
در جامعه امروز تقریبا با ادعا می توان گفت که بیشتر بار اقتصادی خانواده ها بر دوش مردان می باشد.
شاید اگر بگوییم 75 % اغراق نکرده باشیم(گرچه در حال حاضر ما بسوی خانوادهای حرکت می کنیم
که هم زن و هم مرد در آنها کار می کنند اما جامعه عموما همچنان سنتی است)
همه می دانند که مردان بینوا در حال له شدن در زیر این بار توانفرسا هستند. آری بیشتر به فشار هایی
که از سوی مردان به زنان وارد می شود از این بابت است.
با وجود خیل اعظم بیکاران ، و فقر اجتماعی که اولین فشار و بار آن متوجه مردان است .
این مردان بصورت کاملا غیر ارادی و ناخواسته پرخاشگر می شوند.نمی دانم شاید هیچ زنی درک نکند
که بی پولی و شرمندگی در مقابل سرو همسر چه قدر سخت و ناگوار است.
-----
پاورقی:
1 )نمونه ها فمینیسم در وبلاگستان خورشید خانم ، زن نوشت ، امشاسپندان(البته این نمونه ها معروف هستند نمونه های زیادی وجود دارن)
2) ایده ی این متن از یک برنامه تلویزیونی گرفته شده
خب حالا این ترانه از طوفان رو با هم فریاد می زنیم؟؟؟
(همه حضار کف مرتب )
خدای آسمونها خدای کهکشونها
برس به داد دل عاشق ما جوونا
دستا بیگانه دلها توخالی
حرفا دروغ عشقها پوشالی
دوست دارم ها فقط یه حرف
عمرش قد یه گوله برف
خدای آسمونها خدای کهکشونها
برس به داد دل عاشق ما جوونا
هر کسی توی دنیا صبح که شدبه شوق یه عشقی از خواب پا میشه
اما عشقی که امروز تا فرداتو قلبا بمونه پیدا نمیشه
خدای آسمونها خدای کهکشونها
برس به داد دل عاشق ما جوونا
خدای آسمونها خدای کهکشونه
ابرس به داد دل عاشق ما جوونا
واقعا پیدا نمیشه؟؟

by: mohsen in 6/21/2005 08:44:00 AM | link
Tuesday, June 21, 2005