<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::

امروز سه شنبه،
و داستان تلخ زندگی ادامه دارد
راستی اسم وزرای کابینه رو دیدیم وبسی خندیدم.
توصیه می لینک های زیر رو شما هم ببینید.
خبر یک ایسنا
خبر دو ایسنا
البته خوبیش اینه چهار یا پنج تا از وزرا
از مسئول های قبلی زنجان هستند
مثلا استاندار سابق و یک همچین چیزهای
ولی فکر می کنم بدترین وزیر هم رضا صفارهرندی باشه
اصلا ولش کن دیگر چیزی ارزش فکر کردن رو نداره.
خب دست حق بکبار دیگه روی این امریکایی ها رو کم کرد
و برادر های ما نونستن چند تا از ساب دومین های ناسا
رو هک کنند و اثبات کنند که ما از اونها
قوی تریم.
این مطلب از قول بهروز کمالیان جزو تیم هکری:
در پروژه ای جدید تیم امنیتی آشیانه 5 تا ازsubdomain های سایت ناسا را هک کرد. این کار را به این دلیل انجام دادیم که نشان بدهیم هکرهای ایرانی هم می توانند سایت های بزرگی مثل ناسا را هک کنند. نشان بدهیم مردم با استعداد ایرانی تروریست نیستند. این برای اولین بار هست که کسی توانست 5 تا از سایت های ناسا را همزمان هک کند. ماindex سایت ها را عوض نکردیم تا مسئولان این سایت های ناسا از هک شدن سایت خود با خبر نشوند و سرور خود راdown نکنند ولی صفحه deface خودمان را با اسمact.htm در این سایت ها قرار دادیم و درZone-H نیز ثبت کردیم که در لیست ما قرار گرفت.
اگر هم می خواهید اطلاعات کامل بدست بیارید
لینک پایین رو از دست ندید
سایت تیم امنیتی اشیانه
ادرس سایت های هک شده هم هست
دیروز هم خورشید اینجا نابودگرانه می تابید
واقعا از زندگی ادم رو سیر می کرد.
برگردیم سر دل نوشت هامون!
یک چند تا هم لینک دانلود می زارم.
این آهنگ هایده ادم رو دیونه می کنه
تنها با گل ها
تنها با گلها گویم غمها را
چه کسی داند ز غم هستی چه به دل دارم
به چه کس گویم شده روز من چو شب تارم
نه کسی آید نه کسی خواند
ز نگاهم هرگز راز من
بشنو امشب غم پنهانم
که سخنها گوید ساز من
تو ندانی تنها همه شب باگلها
سخن دل را میگویم من
چو نسیمی آرام که وزد بر بستان
همه گلها را میبویم من
تنها با گلها گویم غمها را
چه کسی داند ز غم هستی چه به دل دارم
به چه کس گویم شده روز من چو شب تارم
چون ابری سرگردان
میگرید چشم من در تنهایی
ای روز شادیها کی باز آیی
امشب حال مرا تو نمیدانی
از چشمم غم دل تو نمیخوانی
امشب حال مرا تو نمیدانی
از چشمم غم دل تو نمیخوانی
تنها با گلها گویم غمها را
چه کسی داند ز غم هستی چه به دل دارم
به چه کس گویم شده روز من چو شب تارم
2 تا اهنگ از شهره برای دانلود می زارمم
امام رضا
اس

by: mohsen in 8/16/2005 08:35:00 AM | link
Tuesday, August 16, 2005