<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929577097304129648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::

امروز پنجشنبه دو روز بعد از وسط هفته!!!
اول به دوتا عکس زیر توجه کنید!!

Ahmadi nejad VS hashemi

من بعد از کلی فکر کردن از همه خواهش می کنم
عاقلانه رای بدن.
دیروز من نمی دونم هفته نامه یا روز نامه یالثارت الحسین
رو می خوندم وشدیدا از احمدی نژاد حمایت کرده بود
و حرف های خیلی مسخره ای نوشته به هر
اگر می خواهید رای بدهید خوب و متفکرانه رای بدهید
من کسی را به چیزی نصیحت نمی کنم !!
البته من برای اینکه شما بتوانید قضاوت کنید مطابلی راجع به
هر دو نامزد می اورم!
مطلب طولانی است اگر حالش را ندارید خودتان را اذیت نکنید!
اولا مطالب زیر کار خودم نیست و بعضا با ایمیل یا سایر روش
ها بدست من رسیده:
اولا مزایای اقای هاشمی نسبت به دکتر احمدی نژاد خیلی خیلی بیشتر هستش
اگر احیانا دوست هم چنان تو این کشور ازاد و رها زندگی کنید
دوست همه چیز همونطوری که هست باقی بمونه
به اقای هاشمی را می دهیم .البته این نظر شخصی ی منه
هاشمی فردی یه که به همه ی مقامات دنیوی و اخروی رسیده
فکر نمی کنم به خاطر این دوباره اومده باشه
احتمالا ای سری اگه امام رضا بطلبه می خواد بهتر کار کنه
نکته های راجع به احمدی نژاد:
این نکات از از دوقسمت فواید و مضار تشکیل شده
یک انسان راست گرای افراطی که عقاید ترورسیتی داره
سابقه عضویت در سپاه داره از خایه مالی و پاچه خوارها خوشش می یاد
به کرم های جامعه دور می ده من اولین باری که اسمه احمدی نژاد رو شنیدم
چند ماه پیش بود که گفته بودند شهردار تهران شب ها تا ساعت 1 کار می کنه و
با رفتگر ها شهرداری همکاره و دفعه دوم به خاطر نقشه ورود امام زمان بود
که خیلی غوغا کرد!! بالاخره اگر بخواهیم در مضار ایشون صحبت کنم هزاران
مطلب میشه نوشت !!
ولی برای اینکه یک طرفه قضاوت نکرده باشیم فواید رو هم می نویسیم
1- مهمترين دليلي كه نشان مي دهد دكتر احمدي نژاد، آدم بي خودي است، اين است كه اوشان مثل شهيد رجايي وقتي كنار محافظان خود مي ايستد، آدم تعجب مي كند كه آخر اين چه مديري است كه لباس محافظانش از لباس خودش گران تر و با كلاس تر است!
2- در بي تربيت بودن شهردار تهران همين بس كه تا به حال به مناسبت روز تولد فرزند يكي از معاونين خود از پول بيت المال براي آن عزيز دردانه پرايد، كادو نبرده اند!؟... خسيس بازي تا به كجا؟
3-احمدي نژاد پايه گذار اين بدعت بود كه مردم از مديران به جاي شعار، كار مطالبه كنند. آيا همين مسئله جرم كوچكي است و مگر در قرآن نيامده: الفتنه اشد من القتل؟!
4-دكتر احمدي نژاد تا ساعت دوازده شب در سركار خود مي ماند. صبح هم ساعت 6 كارش را شروع مي كند. شما قضاوت كنيد كه يك مدير تا چه حد بايد جاني و خيانت كار باشد؟
5-چندي پيش چيزنامه ها ليست مديراني را كه از شهرام جزايري، پول هنگفت گرفته بودند، چاپ كردند و چون نام آقاي احمدي نژاد در اين ليست نبود، معلوم مي شود كه اوشان اصلاً مدير نيست!؟
حالا بحث غیر انتخاباتی همونطوری که حتما نمی دونیم
من پنجشنبه ها از کارو یک شعر می نویسم
زبان سكوت
يك ساعت تمام ، بدون آنكه يك كلام حرف بزنم به رويش نگاه كردم فرياد كشيد : آخر خفه شدم !
چرا حرف نمي زني ؟ گفتم : نشنيدي ؟ .... برو
پست تکمیلی1 :
اقا من نگرانم نکنه احمدی رای بیاره!!!
من هم تصمیم گرفتم فردا به هاشمی رای میدم!!!
اگر دست به دست رای اکبر دهیم از ان به که کشور به عنتر دهیم

by: mohsen in 6/23/2005 08:28:00 AM | link
Thursday, June 23, 2005