<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
برترین دانشگاه های دنیا

اولا در فیل تر شدن این وبلاگ توی شهر شیراز این وبلاگم بشدت فیل تر شده و در تهران هم زیاد مشخص نشد . یعنی کسی دقیقا نتونست ای اس پیشو بگه !! این از مزایای خواننده ی حرفه ایه !
راستی تا حالا سعی کردید به کسی بگید ای اس پی چیه ؟
وب استات هم فیل تر شده ! یاهو گروپ در خیلی جا فیل ترشده ! خدا بخیر کنه ! بلاگر هم بعد از مدتها برای چند ساعتی داون(down) بود .

اخیرا فایل پی دی اف جالبی بدستم رسیده، که لیست 500 دانشگاه برتر دنیا رو توش نوشتند. چند باری بالا پایینش کردم .اما اثری از دانشگاه ایران توش نبود. اینجا می زارم اگر کسی خواست دانلودش کنه و خودش چک کنه .چندان خوشحال کننده نبود. حتی صنعتی شریف هم نبود.
البته قبلا در یک لیست دیگه ای که جای دیگه ای دیده بودم. و لیست دانشکده های فنی دنیا توش بود. دانشکده فنی شریف توش بود. البته فکر کنم. رتبش 47 بود . حالا کسی اگر دقیقا خبر داره تو کامنت ها بگه !
اما 5 دانشگاه اول :
دانشگاه اول : دانشگاه هاروارد   امریکا
دانشگاه هاروارد، قدیمی‌ترین مؤسسهٔ فرهنگی آمریکاست که در کمبریج در ایالت ماساچوست واقع است. در سال ۱۶۳۶، دادگاه یکی از تحت‌الحمایه‌ها برای ایجاد یک کالج، چهارصد پاوند اختصاص داد. در سال بعد قرار شد به‌یادبود دانشگاه انگلیسی که بیش از هفتاد تن از افراد برجستهٔ این تحت‌الحمایه از آنجا فارغ‌التحصیل شده‌بودند این کالج را در ناحیه نیوتون تأسیس نمایند.بیشتر بدانید.
دانشگاه دوم:دانشگاه کمبریج    انگستان 
دانشگاه سوم:
دانشگاه استنفورد  امریکا
دانشگاه چهارم:دانشگاه برکلی   امریکا
دانشگاه برکلی (UCB) دانشگاهی است در شرق خلیج سان فرانسیسکو و در شهر برکلی که در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. این دانشگاه که در سال ۱۸۶۸ تأسیس شده قدیمی‌ترین دانشگاه در سیستم دانشگاه‌های کالیفرنیا است و به همین دلیل به خصوص در رقابتهای ورزشی از آن با نام کوتاه شدهٔ «کالیفرنیا» و گاهی «کَل» (Cal) یاد می‌شود. دانشگاه برکلی چهارمین دانشگاه برتر جهان است و از این رو از بهترین فرصت‌های علمی و تحقیقاتی به حساب می آید.بیشتر بدانید.
دانشگاه پنجم :دانشگاه ام آی تی  امریکا 

در بین 20 دانشگاه اول دنیا 17 دانشگاه از امریکا و 2دانشگاه از انگستان و یک دانشگاه از ژاپن وجود داره !
دانشگاه های اسراییل هم زیادند . که میشه گفت در مجموع بین کشور های اسیایی مقام اول رو داره !

by: mohsen in 1/10/2007 12:05:00 AM | link
Wednesday, January 10, 2007