<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929577097304129648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::

امروز شنبه
بگذاريد و بگذريد
ببينيد و دل مبنديد
چشم بيندازيد و دل مبازيد
که دير يا زودبايد گذاشت و گذشت.
سخني از امير مومنان (ع)
دیروز ولادت حضرت علی و روز پدر و مرد بودبه همه تبریک
می گم.خب دیروز و پریروز ما در انتظار تبریک از جانب بانوان
محترمه بودیم که انتظارتمان تقریبا با شکست مواجه شده و
به غیراز چند تا افلاین و یک ای- کاردهیچ اتفاقی نیفتاد .
شدیدا خورد توی ذوقمان.
نکته بعدی انرژی هسته ای بود که اوضاع کشور رابه حالت
نیمه جنگی در آورده.
نکته بعدی باخت تیم ملی بود که کک هیچ کس نگزید.
و نکته بعد شیوع وبا بود که شدیدا غم انگیز شده البته فعلا در
کیش مورد گزارش نشده .اما در زنجان 4مورد الودگی بوده.
خب در ادامه بحثمون راجع به افکار مثبت و منفی
مطالب زیر رو می نویسم.
(قسمت اول رو اینجا بخونید)
افکار مثبت ، افکاری سازنده ، انگیزه دهنده و انرژی بخش
هستندکه بر اثر تلقین ، تکرار و تمرین به ذهن راه می یابند
و باعث می شوند ذهن و فکر مثبت شود.در این صورت
کنترل فکر در اختیارماست ، در حالی که افکار منفی
،افکاری بازدارنده و مخرب هستند
و وقتی به ذهن راهیابند ،تعمیم یافته و به سرعت تمام
ذهن رااشغال می کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی
خود قرار داریم.چند مورد از ویژگی افراد مثبت نگر:
1)با وجود تفکر درباره گذشته و آینده ، در زمان حال زندگی
می کنندو از آنچه دارند راضی و خشنود هستند.
2)از نظرات درست و منطقی دیگران استقبال می کنندوبرای رد
کردن نظرات نادرست حتما دلیل منطقی دارند.
3)همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می کنند به همین
دلیل کمتر دچار خطا و اشتباه یا ضد و نقیض گویی می شوند.
4) در گفتار خود از کلمات و عبارات مثبت و امید بخش استفاده می کنند.
5)تقریبا خوشبین هستند و نیمه پر لیوان را می بینند.
6)اغلب اوقات بشاش ،سرزنده،برانرژی ،توانا هستند
7)در ارتباطات خود حسن ظن دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
البته بعدا این بحث رو ادامه می دم(این نوشته ها خلاصه از یک سمینار تفکر مثبت در جزیره کیش بود)
پ.ن :غلط های املایی را گرفتم.شرمنده پیش میاد

by: mohsen in 8/20/2005 09:15:00 AM | link
Saturday, August 20, 2005