<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
ای خوش او مست، کی بیلمز غمی-عالَم نه ایمیش

ای خوش اود مست، کی بیلمز غمی-عالَم نه ایمیش،

نه چکر عالم اوچون غم، نه بیلر غم نه ایمیش

بیر پری سیلسیله‌یی-عشقینه دوشدوم ناگه،

شیمدی بیلدیم سببی-خیلقت-آدم نه ایمیش.

واعظ اوصافی-جهنم قلیر، ای اهل ورع!

وار اونون مجلسینه، بیل کی جهنم نه ایمیش!

اوخو کؤکسومده ئوتوپ، قالمیش ایمیش پئیکانی،

آه بیلیدیم سببی-آهی-دمادم نه ایمیش!

ای فضـولـی! مـزه‌یی-ساقی و صهبــا بیلـدیـن،

توبه قیل تا بیله‌سن، زَرق و ریا هم نه ایمیش!

Ey xoş od məst ki, bilməz qəmi-aləm nə imiş,
Nə çəkər aləm üçün qəm, nə bilər qəm nə imiş.

Bir pəri silsileyi-eşqinə düşdüm nagəh,
Şimdi bildim səbəbi-xilqəti-adəm nə imiş.

Vaiz ovsafi-cəhənnəm qılır ey əhli-vərə,
Var onun məclisinə, bil ki, cəhənnəm nə imiş.

Oxu köksümdən ötüb, qalmış imiş peykanı,
Ah, bildim səbəbi-ahi-dəmadəm nə imiş.

Ey Füzuli, məzeyi-saqiyü səhba bildin,
Tövbə qıl, ta biləsən zərqü riya həm nə imiş.

معنی فارسی:
خوش به حال مست، که نمی‌داند غم دنیا چیست.
نه برای دنیا غمگین می‌شود و نه می‌داند که غم چیست.
ناگهان به عشق یک پری گرفتار شدم،
اکنون متوجه شدم که علت خلقت آدم چیست.
ای اهل ورع، واعظ اوصاف جهنم را بازگو می‌کند،
در مجلس او حاضر شو تا بدانی که جهنم چیست.
تیرش از قلبم رد شده و پیکانش مانده بود.
آه! فهمیدم که علت آه پیاپی چیست.
ای فضولی مزه ساقی و صهبا را دانستی،
توبه کن تا بدانی که زرق و ریا چیست.

by: mohsen in 4/26/2008 11:25:00 PM | link
Saturday, April 26, 2008