<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
دختر تام کروز

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a2/Suricruisefirstphoto.jpgکسانی که اخبار زندگی سلبریتی ها یا افراد مشهور را دنبال  می کنند حتما در جریان بدنیا آمدن دختر تام کروز و کتی هولمز هستند.
این دختر در 18 اوریل سال 2006بدنیا امده .بنابراین خبر جدیدی نیست.
اما نکته ی جالب در مورد دختر زیبای انها اینست که نام این دختر سوری است .بگفته این زوج نام این دختر ریشه ایرانی و عبری دارد این نام در زبان فارسی به معنی گل سرخ و در زبان عبری به معنای "پرنسس" است .
در سایت سازمان ثبت احوال این نام با این توضیحات ذخیره شده است.
سوری‏‎/suri/‎‏
(در قدیم) (در گیاهی) گل سرخ ؛ (به مجاز) سرخ رنگ .
- فراواني نامگذاري: (3148)
یعنی 3148 سوری در ایران وجود دارد.
پس از اعلام این اسراییی ها سعی زیادی بر این داشتند تاکه این نام را بیشتر عبری نشان دهند. اما خوب در اسراییل کسی با این نام نبود.
An Israeli television anchor saying "We seem to have learned a new Hebrew word—and from Tom Cruise, no less,"
در مورد این کودک تام کروز گفته :" که دهان و چشم های سوری شبیه کیت است در حالی که کیت فکر می کند دخترش بیشتر به کروز شباهت دارد."
این عکس ها که مشاهده می کنید اولین بار در سایت ونیتی فیر دیده شدند که این مجله از ثروتمند نمود.
به گزارش بیرتک:
مجله ونیتی فیر بعد از چاپ اولین عکس سوری کروز دختر تام و کتی هلمز 4.3 میلیون دلار فروش کرد و سایت وی در ظرف چند روز 5 میلیون بازدید کننده داشت.
این نسخه ماه اکتبر تصویر های متعددی از این خانواده که توسط آنی لیوبوویتز گرفته شده بود را چاپ کرد.
تعداد باز دید کننده های این سایت حتی از زمانی که تصویر کیارا نایتلی و اسکارلت جانسون به صورت نیمه عریان در این سایت قرار گرفته بود هم بیشتر شده است.
یکی از مشکلات چاپ این عکس مخفی نگه داشتن آن در قبل از زمان انتشار نسخه جدید بود. یکی از مسئولین چاپ این مجله اظهار کرده است که حتی سردبیر آن هم تا آخرین روز این عکس را ندیده بود و این عکس در گاو صندوقی به شدت محافظت می شد.
برای این که مردم تنها به دیدن عکس روی جلد بسنده نکنند و مجله را خریداری کنند این مجله درون جلدهای مشمعی قرار گرفت و یک مقوای ضخیم عکس روی جلد را پوشاند.

این هم تصویر گواهی تولد سوری کروز
راستی لینک دونی رو از دست ندید که همواره بروزه !!

by: mohsen in 9/22/2006 11:29:00 PM | link
Friday, September 22, 2006