<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929577097304129648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
امان امان
1)امشب هییت عزاداران حسینی بنابر نذری که مادر گرام کرده بود در خانه ما مهمان بودند. شب بسیار جالبی بود . شور و حال خاصی داشت .نعره ها زده شد . ولذت ها برده شد.
هر کاری که می کنم ته دلم به این مجالس ایمان و اعتقاد دارم.
2)امشب که وبلاگ یک پزشک رو مطالعه می کردم دیدم ایشون سایت یک دکتر دیگر رو معرفی کردند به اسم دکتر خرسند!ایشون گویا چند روز پیش زنجان بوده ما که نفهمیدیم اما اینکه گفته زنجان شهر برگزیدگان برام خیلی جالب بود. سایتش رو ببینید نظریات جالبی داره مخصوصا قسمتی که میگه:
لوئی پاستور کاشف میکرب وهم روبرت کخ وسایرین پایه گزاران داروهای سمی وشیمیائی دید بشررابه انحراف کشانده اند !
راستی عکس هایی که تو سایت می بینید عکس های ایستگاه راه اهن زنجان است.
3)امروز دایمابه یاد این شعر که بر دیوار پیش دانشگاهی الهادی نوشته بود می افتم. زبوسیدنی های این روزگار یکی هم بود دست اموزگار! به نظرتون بقیه بوسیدنی ها چیان !
4)این جک برام خیلی جالب بود: فالگير: فردا شوهرتون ميميره! زن: اينو كه خودم ميدونم. بهم بگو گير پليس ميفتم يا نه!
5)این عکسی که در پایین می بینید از سایت اقای شیرزاد برداشته شده است .به نکته ای که کامنتور اشاره کرده و پاسخ اقای شیرزاد دقت کنید .
.
6)دیروز تو یکی از نوشته های نبوی می خوندم برای کشتن هر اسراییلی حزب الله 70 تا موشک شلیک کرده.یک روزی گفتم با این جنگ لبنان 30 به عقب برگشت اما حالا می گم لبنان به 100 عقب تر برگشت. در مورد لوگوای که بالا می بینید فردا توضیح میدم.

by: mohsen in 7/28/2006 04:51:00 AM | link
Friday, July 28, 2006