<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929577097304129648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
عقب و جلو کشیدن ساعت؟
اين قافله عمر عجب ميگذرد
درياب دمي را که به طرب ميگذرد
ساقي غم فرداي حريفان چه خوري
پيش آر پياله را که شب ميگذرد

تعطیلات عید نوروز هم به سرعت گذشت و تمام شد. خب این روز ها خیلی جا ها بحث عقب و جلو کشیدن ساعت ها مطرح هستش. به نظر من دولت احمدی نژاد واقعا حیف کرد که این قانون رو برداشت . می دونید خیلی از کشور های اروپایی هم همچین طرحی رو دارند البته فکر می کنم خیلی از کشور های جهان هم همچین کاری می کنند . حالا ما کاری نداریم که بقیه دنیا چیکار می کنند. اما حداقل فایده ای که داشت برای خیلی ها که صبح زود می روند سر کار واضح و روشن است. من خودم در زمان سربازی واقعا این رو با تمام وجود درک کردم.در ضمن فکر می کنم در زمینه صرفه جویی برق هم خیلی تاثیر داشته باشد.
توضیح علمی و کامل:
بهینه سازی زمان روز یا ساعت تابستانی روشی است که با یکساعت کشیدن به جلو ساعتها می توان از زمان روز در تابستان بهتر استفاده کرد. با این کار خورشید یکساعت دیرتر طلوع می کند یعنی در اولین ساعتهای صبح که معمولا اکثر مردم خواب هستند هوا تاریک می ماند و باعث می شود یکساعت از زمان روز ذخیره شود و در عوض هنگام عصر که مردم بیدار هستند هوا یکساعت دیرتر تاریک می شود و به این ترتیب در عمل طلوع و غروب آفتاب یک ساعت به تاخیر می افتد. بهینه سازی زمان روز و یا به عبارتی "Daylight Saving Time" که به اختصار DST نامیده می شود باعث می شود که در هنگام عصر صرفه جویی زیادی در مصرف انرژی صورت بگیرد زیرا در عمل هوا یکساعت دیرتر تاریک می شود و مردم دیرتر نیاز به روشن کردن چراغ خواهند داشت و بهتر می توانند از ساعات پر بازده روز استفاده کنند. DST معمولا در اوایل بهار با یکساعت به جلو کشیدن ساعتها آغاز و در اوایل پاییز با برگرداندن ساعتها به حالت استاندارد پایان می یابد. بسیاری از کشورها از این قاعده پیروی می کنند. در شکل مقابل این کشورها نشان داده شده اند. از ماه فروردین تا مهر (مارس/آوریل تا سپتامبر/اکتبر) کشورهای نیمکره شمالی که دوره تابستانی خود را می گذرانند معمولا DST اعمال می شود در حالی که در کشورهای نیمکره جنوبی این عمل برعکس است و از ماه مهر تا فروردین (سپتامبر/اکتبر تا مارس/آوریل) باید اعمال می شود. بنجامین فرانکلین برای اولین بار در سال 1784 این روش را پیشنهاد کرد. اما برای اولین بار در سال 1916 و در طول جنگ جهانی اول در برخی از کشورها به انگیزه صرفه جویی در مصرف سوخت اجرا شد. ساعت تابستانی در همه کشورها مثل ایران نیست که در اولین شب بهار شروع و اول پاییز پایان یابد. در بسیاری از کشورها هنوز زمان یا قواعد این تغییر ساعت هر سال به خاطر اتفاقات ویژه ای که می افتد یا شرایطی که پیش می آید یا خواهد آمد عوض می شود و باعث می شود پیش بینی زمان آن مشکل باشد. به عنوان مثال در بیشتر ایالتهای آمریکا این تغییر در ساعت 2 بامداد اولین یکشنبه آوریل شروع و در ساعت 2 بامداد آخرین یکشنبه اکتبر پایان می یابد. در اتحادیه اروپا همه ساعتها به طور همزمان در ساعت 1 بامداد به وقت گرینویچ در آخرین یکشنبه مارس به جلو کشیده می شود و در همین ساعت در آخرین یکشنبه اکتبر به حالت اولیه بر می گردد. ساعت تابستانی اکثرا با مخالفت کشاورزان روبرو شده است زیرا آنها باید با روشن شدن هوا از خواب بیدار شوند نه با ساعت. به همین علت تغییر ساعت باعث بهم ریختن برنامه های آنان می شود. مثلا آنها برای فروختن محصولاتشان با مشکل مواجه می شوند. تغییر ساعتDST در طول تاریخ همیشه 1 ساعت نبوده است و مدتهای 30 دقیقه، 2 ساعت، 20 دقیقه و 40 دقیقه وجود داشته است. حتی گاهی مدت آن طولانی تر از حد معمول شده است. مثلا در اکثر ایالات متحده بین سالهای 1942 تا 1945 ساعت تابستانی بوده است که به آن ساعت جنگ می گفته اند. در حال حاضر تقریبا در همه جا مدت جابجایی ساعت تابستانی 1 ساعت است.
در این زمینه بخوانید تا روشن شوید:
نبوی چه می گوید؟
ایران پرس
ملاصدرا(persian scince center)

موضوع دیگر شروع مدرسه ها ساعت 7 صبح است. می دونید به نظر من در شهر های بزرگ مثل تهران این کار مرگ اوره . بینید در آمریکا ساعت شروع همه ی کار ها 9 صبح هستش.
میدونید چرا اونها فهمیدند که خواب صبحگاهی برای خیلی ادم ها مفیده. به نظر شما اگر دانش آموزی 7 صبح به سر کلاس سرحال تر میشه یا 9 صبح .
ببنید چیزی که من تا بحال به اون رسیدم اینه که اگه وقتی که ادم از خواب بیدار می شه هوا روشن و گرم باشه اونروز رو سر حال تر شروع می کنه تا وقتی که در هوای تاریک از خواب بیدار شه .البته روی این موضوع تا اونجایی که من گشتم چیزی رو اینترنت وجود نداشت ولی اگه تحقیقات کا ملی رو این موضوع به شود به احتمال قریب به یقین اثبات بشود.
البته لازم به گفتن است که در استان زنجان همون روال سابق به جاست یعنی 8 صبح.

by: mohsen in 4/04/2006 12:02:00 AM | link
Tuesday, April 04, 2006