<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
صدایی به وسعت عشق:ابراهیم تاتلیس

همانطوری که میدونید ابراهیم تاتلیسس یکی از معروف ترین های خواننده کشور ترکیه است و در کشور خودمون هم طرفدار های زیادی داره . به خاطر همین تصمیم گرفتم زندگی نامش رو براتون اماده کنم. البته این رو قبلا در ویکیپدیا گذاشته بودم. اما خالی از لطف ندیدم متن کامل ترش رو براتون اینجا بزارم.
نام :Ibrahim
نام خانوادگی :tatlises (تاتلی =خوب، شیرین + سس = صدا)

زندگینامه
نام اصلی او ابراهیم تاتلی بود و در یک خانوادۀ بی‌خانمان کرد در شهر اورفه به دنیا آمد. او مادری کرد وپدری عرب داشت.  پس از مرگ پدر  در ۱۹۵۶ ابراهیم توسط مادرش پرورش یافت. موسیقی برای وی راهی برای گریز از دلهره‌های احساسی بود.او در کافه پدرش همزمانی که کار میکرد نزد چند عاشیق هم تلمذا میکرد به گونه ای که از آواز خوانان آکادمیک خیلی بهتر توانست درس پس دهد او که از مزیت های اساسی او به شمار میرود او را بعد از خوانندگی تاتلیسس یعنی خوش صدا نامیدندبعدها با الهام گرفتن از آوازه‌خوان کردتبار ترکیه، ییلماز گونی، ابراهیم در نوجوانی آغاز به خواندن در مراسم عروسی و دیگر جشن‌ها نمود. با اینکه در سال ۱۹۷۵ کاستی به بازار عرضه کرد ولی فروش نرفتن آن باعث فاصله گرفتن ابراهیم از موسیقی شد.و به شغل قدیمی خود یعنی کارگری ساختمان در استانبول مشغول شد او در موقع کا کردن هم آواز میخواند تا اینکه شانس بر روی او خندید در حالی که در منزل یکی از کازینو داران معروف استانبول کار میکرد صاحب خانه صدایش را شنیده از آن خیلی خوشش آمد سپس او را به کازینوی خود برده و به معروفیتش افزوده و تبدیل به یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی خلق ترک شد تا اینکه دومین کاست او به نام آیاغیندا کوندورا موفقیت بسیار شایان توجهی بدست آورد. تاتلیس که در اواسط و اواخر دهۀ 1980 از مشاهیر موسیقی ترکیه بشمار می‌رفت تعداد زیادی آهنگ موسیقی محلی به همراه ارکستر را به اجرا درآورد و به عنوان استاد در زمینۀ سبک محلی «اوزون هوا» شناخته شد. در این سبک تُن‌های کشیده و نیمه‌فی‌البداهه بکار می‌رود. تاتلیس در میان جامعه مهاجران ترک و کرد آلمان محبوبیت خاصی دارد. ایشان او را «صدای وطن» نام نهاده‌اند. آثار او در میان ایرانیان و به‌خصوص ایرانیان ترکهای آذری نیز طرفداران زیادی دارد.او همکنون یکی از ثروتمندترین و پرنفوذ ترین انسان های ترکیه است.

نام کاست ها:


 

by: mohsen in 4/29/2007 12:43:00 AM | link
Sunday, April 29, 2007