<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
یارین قاصیدی

تقدیم به دوست خوبم فرزین که کمر بر گسترش فرهنگ ترکی بر روی اینترنت بستند.و همه ی کسانی که به زبان مادریشون عشق دارند.
سَـن یاریمیـن قاصـدیـسـن ایــلن سـنه چای دِمـیـشـم
خیـالـینـی گـونـدریـب دی بسـکه من آخ وای دمیشم
آخ ! گئـجه لر یاتمـامیشام من سنه لای لای دمـیـشم
سـن یاتالی ، من گوزومـه اولـدوزلاری سای دمیشم
هر کس سنه اولدوز دییه ازوم سـنـه ، آی دمـیـشــم
سندن سـونرا حیـاتَ مـــن شیـرین دسه زای دمیشم
هر گوزَلدن بیـر گل آلـیب سـن گوزله ، های دمیشم
سنین گون تک باتماغیوی آی بـاتـانـا ، تـای دمیـشـم
ایـندی یایا ،قیـش دِیـیـرم سـابـق قـشـا یـای دمـیشـم
گاه طویووی یـاده سـالیب من دلی ، نای نای دمیشم
سونرا گـیـنه یاسَ بـاتـیـب آغـلاری های های دمیشم
اتـَک دولـی دریـا کـیـمـی گوز یاشـیما ، چای دمیشم
عمره سورن من قره گون آخ دمـیـشـم وای دمـیـشـم
شهریار
این پست رو دیروز منتشر کردم. اما به خاطر شب یلدا پاکش کردم و دوباره امروز اوردمش!
این شعر رو خیلی دوست دارم .
1) متاسفانه قطعنامه علیه ایران تصویب شد و این هم واکنش ایران
2) اقا و یا خانم یک نفر ممنون از کامنتتون ! درستش کردم.

by: mohsen in 12/23/2006 11:55:00 PM | link
Saturday, December 23, 2006