<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
قوانین مورفی

امروز بعد از اینکه سعید و سجاد بشکل کامل مجزا این قوانین رو مطرح کردند . منم تصمیم گرفتم اطلاعات کامل تری رو برای تون از این قوانین بیارم.
قبل از هرچیز از سعید تشکر می کنم که من رو با این قوانین اشنا کرد. در ضمن این مطلب پایین حاصل 4الی 5 ساعت وقت گذاشتنه. و کامل ترین مرجع قوانین مورفی بزبان فارسی هست.امیدوارم لذت ببرید .
کپی رایت از یاد نرود.
شروع قوانین
ادوارد مورفی یک متخصص بود که برای ناسا کار میکرد. پس از اونکه در انجام آزمایشی، یکی از تکنسین‌ها سیمها رو اشتباهی وصل کرد و نتایج آزمایش غیر قابل استفاده شد، مورفی در حین عصبانیت در مورد اون گفت: اگر یک راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه، اون همون یه راه رو پیدا میکنه! و قوانینی بنیان نهاده شد که به قوانین مورفی معروفند.
قوانین مورفی زیادن ولی اونی که پایه همه شونه اینه: اگر یک حالت برای به فاجعه رسیدن کاری وجود داشته باشه، همون یک حالت اتفاق می افته.
ویکی پدیا میگه :
قانون مورفی یک ضرب المثل عامیانه در فرهنگ غربی است که می‌‌گوید "همه چیز ذاتاً دچار خطا و دردسر می‌شد مگر اینکه برای درستی آن تلاشی شده باشد" یا "اگر قرار باشد چیزی خراب شود، می‌شود".
طبق این زبانزد همیشه همه چیزها در بدترین و نامناسبترین زمان به خطا می‌روند و کارها را لنگ می‌گذارند. معمولاً هنگامی که شخصی همواره بدشانسی می‌آورد او را شامل قانون مورفی می‌نامند.
من کم کم دارم عاشق این اقای مورفی میشم.
بزبان انگلیسی برای علاقه مندان:
The Law broadly states that things will go wrong in any given situation, if you give them a chance. "If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way." It is most often cited as "Whatever can go wrong, will go wrong" (or, alternately, "Anything that can go wrong, will").
برخی از قوانین مورفی:
قوانین اولیه:
1. هیچ چیزی به آن آسانی که به نظر می‌رسد نیست.
2. هر چیزی بیش از آن حدی که تصور می‌شود طول خواهد کشید.
3. چیزی که ممکن است خراب شود، خراب می‌شود.
4. اگر احتمال خراب شدن چندین چیز وجود داشته باشد،‌ آن یک خراب می‌شود که بیش‌ترین خسارت را بزند.
نتیجه: اگر بدترین زمان خراب شدن‌ برای چیزی وجود داشته باشد، همان زمان است که خراب می‌شود.
5. اگر چیزی قابل خراب شدن نباشد، پس حتما می‌شود.
6. اگر پیش‌بینی می‌کنید که چهار احتمال برای خراب شدن چیزی وجود دارد و از قبل تمهیدی برای آن‌ها اندیشیده‌اید،‌ پس حتما راه پنجمی به طور غیرمنتظره به وقوع می‌پیوندد.
7. وقایع خودبه‌خود تمایل به بدترشدن دارند.
8. اگر به نظر می‌آید که همه چیز به خوبی پیش می‌رود،‌ پس حتما از چیزی صرف‌نظر کرده‌اید.
9. طبیعت همیشه طرف‌دار خرابی‌های پنهان است.
10. طبیعت یک حرام‌زاده است.
11. غیرممکن است که چیزی را بی‌خدشه (foolproof) ساخت چون احمق‌ها(fools) نابغه‌اند.
12. هرگاه برنامه‌ریزی بکنی که چیزی را انجام دهی،‌ حتما چیز دیگری به وجود می‌آید که باید قبل‌اش انجام دهی.
13. هر راه‌حلی مسایل جدیدی را به وجود می‌آورد.
14.احتمال آنكه يك شيء آسيب ببيند نسبت مستقيم دارد با ارزش آن!
15.هرگاه جسم بـا ارزشي از دست شما به زمين مي افتد به غير قابل دسترس ترين مكان ميرود (حلقه برليان يا داخل سطل زباله مي افتد و يا در چاه فاضلاب)!
16.شما هر موقع دنبال چيزي مي گرديد هـميشه در آخـرين مـكاني كه آن را جستجو ميكنيد مي يابيدش!
17.هيچ اهميتـي ندارد كه شما به چه اندازه دنبال جنسي بگرديد به محض آنكه آن را خريديد آن را در مغازه اي ديگر ارزانتر خواهيد يافت!
18.زماني كه دستگاه معيوب خود را نزد تعميركار مي بريد كاملا بي عيب و درست كار خواهد كرد!
19.هر چيز خوب در زندگي يا غير قانوني است ويا غير اخلاقي و يا چاق كننده!!
20.- اگر در توده یا کپه ای به دنبال چیزی بگردی، چیز مورد نظر حتما در ته قرار دارد.
21.وسائل نقلیه مثل اتوبوس و هواپیما و قطار دیرتر از موعد حرکت می کنن مگر ان که شما دیر برسی اون موقعه حتما سر وقت رفته
22.هشتاد درصد امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای.
23. در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.
24.هر کسي ميتواند مدرك دانشگاهي بگيرد اما صاحب عقل نخواهد شد!
25.زباله از خلاء بيزار است آنقدر انباشته ميگردد تا فضاي موجود را پر کند!
26.هرگاه کفش نو را براي اولين بار به پا کنيد همه پايشان را روي آن خواهد گذاشت!
27.زماني که مي خواهيد لكه روي شيشه پنجره را پاك کنيد هميشه لكه سمت ديگر شيشه ميباشد!
28.قانون بقاء کثيفي: براي تميز کردن هر چيزي چيز ديگري بايد کثيف گردد!!
29.اگر امري احتمال دارد اتفاق بيافتد و خيلي هم خوشايند باشد،هرگز اتفاق نخواهد افتاد!
30.اگر حق با شما باشد هيچكس حرف شما را باور نخواهد کرد!
31.قوانين مانند تار عنكبوت مي باشند تنها افراد ضعيف و فقيران به دام آن ميافتند در صورتي که ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره کرده و ميگريزند!!
32.دو عنصر در طبيعت فراوان ميباشند: يكي هيدروژن و ديگري حماقت!!
33.جاده رسيدن به موفقيت همواره در دست ساختمان است!
هرگاه چيزي را دور بياندازيد به محض آنكه ديگر به آن دسترسي نداشته باشيد به آن نياز پيدا خواهيد آرد!
34.کار تيمي همواره ضروري مي باشد چون به شما اجازه مي دهد تا در صورت بروز مشكل فرد ديگري را نكوهش کنيد!
35.احتمال آنكه طرف ناني که به آن کره ماليده شده است بروي فرش بيافتد نسبت مستقيم دارد به قيمت فرش!
36.شما هيچگاه نمي توانيد با نگاه کردن به خطوط راه آهن، بگوييد که قطار از کدام سمت خواهد آمد!
37.ماشيني که روبروي شما در حرکت است هميشه سرعتش از شما کمتر است!
38.هر چه عقيده اي مسخره تر باشد احتمال موفقيت آن بيشتر مي باشد!!
39.افرادي که مي توانند بهترين نصيحت ها را بكنند، نصيحت نمي کنند!!
40.دود سيگار همواره به سمت افراد غير سيگاري حرکت خواهد کرد، بدون توجه به سمت وزش باد!
41.جاي پارك مناسب ماشين هميشه سمت ديگر خيابان ميباشد!
42.براي هر عملي يك انتقاد برابر و مخالف آن وجود دارد!!
43.دوستان مي آيند و مي روند اما دشمنان انباشته ميگردند!
44.هرگاه به دروغ به رئيس خود بگوييد که علت تاخير شما پنچر شدن چرخ ماشينتان بوده روز بعد چرخ ماشين شما پنچر خواهد شد!
45.تقريبا داخل شدن به کاري از خارج شدن از آن آسانتر است!
هيچ چيز هيچگاه بهتر نشده و نخواهد شد!
قوانین 24 به نقل از اندیا
قوانین اتوبوسی مورفی :
اگر تو دیرت شده اتوبوس هم دیر می آید.
اگر زود برسی اتوبوس دیر می آید. اگر دیر برسی اتوبوس زود رسیده است.
اگر بلیت نداشته باشی پول خرد هم نداری. وقتی پول خرد داری که بلیت هم داری.
هر چه بیشتر از راننده بپرسی که کدام ایستگاه باید پیاده شوی احتمال این که درست راهنمایی ات کند کمتر خواهد شد.
مدت زیادی منتظر اتوبوس می مانی و خبری نیست پس سیگاری روشن می کنی. به محض روشن شدن سیگار، اتوبوس می رسد. (به عبارت ساده اگر سیگار را روشن کنی اتوبوس می رسد).
اگر برای زودتر رسیدن اتوبوس سیگار را روشن کنی اتوبوس دیرتر می آید.
اگر هوا سرد يا بارانی است يا هر دو٬ اتوبوس دير خواهد آمد.
اگر فکر می کنيد که زمان کافی برای رسيدن به اتوبوس داريد حتماً جدول زمانی اتوبوس را اشتباه خوانده ايد.
اگر شما پول خرد نداريد٬ راننده هم همينطور.
اتوبوسی که شما برنامه ريزی کرده ايد تا سوارش شويد معمولاً پنج دقيقه زود می آيد و شما به آن نمی رسيد.
اتوبوسی که به آن مي رسيد معمولاً ۱۵ دقيقه دير می آيد.
قوانین عشق:
1-همه ی خوشگلا رو گرفتن.
2-اگر نگرفته باشن یه جای کار میلنگه!
3-هر چه خوشگلتر دورتر.
4-علاقه ی شما به هر کس با معکوس علاقه ی اون به شما نسبت مستقیم داره.
5-وقتی همسر یک مرد با اون به تفاهم میرسه که از گوش کردن به اون دست بر داره.
6-چیزهایی که یک زن را بیش از هر چیز به مردی جذب می کند همانهایی اند که چند سال بعد بیشترین تنفر را از آنها خواهد داشت
تقریبا از وبلاگ سال های ابری
قوانین مادرانه:
1-مادر ها در دو موقیت شما را نصیحت می کنند وقتی که به آن نیاز دارید و وقتی که نیاز ندارید.
2-انجام دادن هر کاری از طرف شما با انتقاد مادرتان مواجه می شود. حتی انجام ندادن هیچ کاری هم.......
3-هرچی بزرگتر بشی واسه مامان بچه تری.
4-مادرها همیشه می توانند یک راه بهتر برای انجام کارها نشان دهند:منتها بعد از آکه آن کار را انجام دادید.
5-هر گاه فکر کرديد رازی داريد که مادرون نميدونه به ياد بياوريد که اون پوشک شما رو عوض ميکرده.
قوانین نظامی
هرگز یک سنگر را با کسی که از تو قوی تر است تقسیم نکن
گر افسر مافوق تورا می بینید، پس دشمن هم تو را می بیند
اگر در جبهه داری خوب پیشرفت می کنی، حتما" به سمت دام دشمن می روی
اگر نیاز داری که همین الآن با افسر مافوق خود صحبت کنی، یک چرت بزن
قوانین تکنولوژی
منطق عبارت است از یک روش سیستماتیک برای رسیدن به یک نتیجه غلط
تمامی اکتشافات و اختراع های بزرگ دنیا بر اثر اشتباه بجود آمده اند
مهمترین email ای را که میخواهی بگیری گم می شود
اگر یک برنامه کامپیوتری بدرد نخورد باید آنرا مستند کرد
اگر یک برنامه کامپیوتری مفید باشد باید آنرا عوض کرد
در اجرای پروژه مهم نیست چقدر منابع در اختیار دارد به هر حال کم است
قوانین گرافیکی مورفی:
دیسک مشتری در سیستم تو خوانده نمی شود.
اگر برای خواندن آن نرم افزار پیچیده ای روی سیستمت نصب کنی آخرین باری خواهد بود که چنین دیسکی به دستت می رسد.
اگر سه طرح را نشان مشتری ات نشان بدهی طرحی را انتخاب می کند که انتخاب آخر توست
اگر دو طرح را نشان بدهی خواهان طرح سوم است . اگر طرح سومی را ارائه کنی یکی از دو طرح اول را انتخاب می کند
قوانین جاذبه مورفی
شی در حال سقوط همیشه جائی فرود میاد که بشترین ضربه رو بزنه
قطره ی رنگ همیشه سوراخی در روزنامه پیدا می کنه تا رو فرش بچکه (تا زمانی هم که خشک نشده دیده نیمیشه )
قوانين مورفی در خياطی
وقتی که شش دکمه احتياج داريد٬ حداکثر پنج دکمه در قوطی دکمه ها پيدا خواهيد کرد.
وقتی عجله داريد٬ سوراخ سوزن بيش از اندازه کوچک است.
معمولاً پارچه ای را که فراموش می کنيد قبل از دوختن بشوييد تا آب برود٬ همانی است که خيلی آب می رود.
سوزن گم شده هميشه توسط همسر يا فرزندتان وقتی که با پای برهنه در حال راه رفتن در اتاق هستند پيدا می شود.
اتو لباس را نمی سوزاند مگر در آخرين پرس.
اتوی بخار شما بخار همراه با زنگ آهن را فقط روی لباسهای ابريشمی سبک تخليه می کند.
قوانين مورفی در عکاسی
اگر چيزی يادتان نمی آيد پس فيلم عکاسی را در خانه جا گذاشته ايد.
هميشه مهمترين حلقه فيلم تار می شود.
هيچ عکاس روزنامه نگاری خوش لباس نيست.
هيج عکاس خوش لباسی عکاس روزنامه نيست.
بهترين صحنه ها برای عکاسی از طبيعت زمانی بوجود می آيند که شما آماده نيستيد.
يک لنز تميز و خشک مثل آهن ربايی برای غبار و رطوبت است.
فلسفه مورفی: " لبخند بزن... فردا روز بدتریه "
سرنوشت مورفی بیچاره:
یه شب تو یه بزرگراه سوخت ماشین آقای مورفی تموم می شه. اون شب تو بزرگراه ترافیک بوده و ماشین ها با سرعت مورچه می رفتن. آقای مورفی هم می زنه بقل که بقیه رو با تاکسی بره. همینجوری ریلکس کنار بزرگراه واستاده بوده که یهو ماشین یه توریست انگلیسی که داشته خلاف جهت می اومده تپٌی می زنه بهش و می میره.اتفاقا اون روز لباسش هم سفید بوده . حالا فکر کن !!!!.... با یه لباس سفید کنار یه بزرگراه شلوغ واستاده باشی. بعد یه گاگولی در جهت مخالف بیاد بهت بزنه و بمیری. احتمالا موقع جون دادن این جمله ی معروفش روی لبش بوده :
"اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا می کنه"
پانوشت:مترادف مورفی :
قانون دیگری هم وجود دارد موسوم به قانون ساد که معمولا مترادف قانون مورفی تلقی می شود .قوانین مورفی را آمریکایی ها به کار می برند در حالی که ساد بین انگلیسی ها محبوب تر است. البته در بحث های تخصصی بسیاری اصول ساد را وسیع تر از مورفی می دانند و معتقدند قوانین ساد بیشتر بر مسئله بخت و اقبال تاکید دارد . قوانین ساد میگویند بخت خوب یا بد برقامت شخص دوخته شده :
* از دست دادن شنوایی برای همه نا گوار است اما این اتفاق دقیقا برای آهنگساز مشهوری چون بتهوون رخ می دهد .
* به شهری دیگر مهاجرت می کنی انگار فقط به این دلیل که آنجا با یک همشهری آشنا شوی و با او ازدواج کنی .
با این حال، خود کلمه (ساد) با توجه به معانی غیر اخلاقی که داشت منفور بود و مردم مورفی را جای آن به کار بردند.
نکته:در نوشتن این مطلب از بینهایت مرجع استفاده شده و خیلی از اینها ترجمه شخصی خودمه .
از مجله چهل چراغ و ویکی پدیا و سایت قوانین مورفی تشکر فراوان دارم.

by: mohsen in 11/26/2006 12:52:00 AM | link
Sunday, November 26, 2006