<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
تاریخ

تاریخ به قدری مهم و جدی است که نمی شود انرا از  قلم یک مورخ خواند . باید دید هر مورخ ضمن شرح رویداد چه نتیجه یی از ان می گیرد ،چه پیام و درسی از ان می دهد.
                                                             ژول ورن
تاریخ چیست ؟
تاریخ از دیدگاه واژگانی به واژه‌ای اطلاق می‌شود که شامل اطلاعاتی راجع به گذشته است.(منبع).
برای شما تاریخ چه اهمیتی دارد ؟ایا کلا تاریخ برایتان جالب است؟ برای من تاریخ به عنوان درسی از گذشته از اهمیت زیاد برخوردار است . من جزو کسانی هستم که معتقدم تاریخ همواره تکرارمی شود . بنابراین اگر با تاریخ اشنا باشیم شاید بتوانیم عملکرد بهتری در مقابل مشکلات داشته باشیم.شاید اگر زعمای مملکت دید بهتری نسبت به تاریخ داشتند وضعیت ما بهتر از این می بود .
اما این خطوط بهانه ای بود برای معرفی یکی از بهترین سایت های ایرانی !! و یکی از فعال ترین ایرانیان در این زمینه : دکتر نوشیروان کیهانی زاده  و وبسایت تاریخ ایرانیان در این روز است .

دکتر کیهانی زاده در این وبسایت تاریخ هرروزه ما ایرانیان را برایمان به ارمغان می اورد .و ما را با گذشته ی این مملکت اشنا می کند .
دكتر نوشيروان كيهاني زاده با اين عقيده كه هرچه كه امروز «خبر» خوانده مي شود فردا «تاريخ» خواهد بود كه شرح گذشته است و «تاريخ» هويت يا سرمايه معنوي يك ملت است كه تا زماني كه اين سرمايه را حفظ كند پايدار خواهد ماند، اواخر دهه 1340 خورشيدي درصدد برآمد كه «تاريخ وطن» را به قالب روزنامه نگاري بازگرداند و اصطلاحاً «ژورناليست» كند تا بتوان آن را به نام «خبر» در رسانه ها منتشر كرد؛ زيرا كتابهاي تاريخ در دسترس همگان قرار نمي گيرد و همه رويدادهاي گذشته را هم نمي توان به صورت داستان (ناول) درآورد. بنابراين، توده هاي مردم از تجربه گرانبهاي گذشتگان نمي توانند درس بياموزند و عبرت گيرند.
موجه ترين راه براي انتشار «تاريخ» در رسانه ها تحت نام «خبر»؛ درج آن به صورت «روزشمار يا تقويم تاريخ» و تنظيم آن طبق آيين خبرنويسي يعني قراردادن اجزاء «رويداد» در جاي عناصر خبر در قالب جملات ساده و روشن و به كارگيري واژه هاي روزمره و قراردادن «رويداد گذشته» در بطن مسائل روز با استفاده از روش تمثيل و ... است.بنابراین شروع به کار در این وبسایت نموده و با کوششی تحصین بر انگیز تاریخ هر روزه ی ما را به ما نشان می دهد .
بنابراین شما را هم دعوت می کنم که از این سایت بازدید کنید و کمی بیشتر از تاریخ خود بدانید :
این شما و این سایت  تاریخ ایرانیان در این روز
بنابراین به شما هم توصیه می کنم ایمیلی به دکتر بزنید و از او تشکر کنید .(ایمیل دکتر کیهانی زاده )
نظر دکتر کیهانی زاده راجع به وبسایت :
اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
کپی رایت مطالب سایت :
مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.
منابع و نکات دانستنی :
درباره نویسنده و صاحب این وبسایت بیشتر بدانید .
تاریخ و دکتر نوشیروان کیهانی زاده
قسمت انگلیسی وبسایت
وبسایت دیگر دکتر کیهانی زاده (سپیده دم)
روزنامک
در تهیه این مطلب از خودم و وبسایت دکتر و ویکی پدیا و گوگل کمک گرفته شده .این مطلب کپی رایت دارد ولی هیچ قانونی از ان حمایت نمی کند.
اگر مایل بودید تاریخ 2 را هم مطالعه کنید  

by: mohsen in 10/26/2006 02:44:00 AM | link
Thursday, October 26, 2006