<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
مسعود ده نمکی

شرمنده که یک مقداری دیر می نویسم.اوضاع اینترنتم زیاد خوب نیست. خدا باعث بانیش را لعنت کناد! واقعا به نظرم بزرگترین زجری که می توان به فردی در قرن 21 داد اینست که با اینترنت ایرانی 24 ساعت کار کند !واقعا زجری می کشیم که حدی ندارد.

اون روز به شکل کاملا اتفاقی فهمیدم مسعود ده نمکی برای شرکت در یک جشنواره فیلم بسیج قراره بیاد دانشگاه و جلسه پرسش پاسخ برگزار کنه !
من هم رفتم و با پرویی هرچه تمام در ردیف اول نشستم مسعود خان وسط های پخش فیلم اخراجیها رسید و 3 صندلی بعد از من نشست.

بعد فیلم بالای سن رفت و از اخراجیها و هنر های بخرج دادش حرف زد.تا اونجایی که من فهمیدم بیشترین موضوعی که بهش افتخار می کرد فروش بالای فیلم اخراجیها بود .البته یکی از بچه های سرتق رفت بالا و تو روش گفت شما فکر نکن هرچی خیلی بفروشه یعنی خوبه فیلم زهره 4 میلیارد فروخت.

کلا خوب بود از خودش و فیلمش خوب دفاع کرد. من هم رفتم بالا و به ادبیات سخیف بازیگرها و جک های دسته چندم فیلم اعتراض کرد.

دلش خیلی از دست دولتمرد ها پر بود بار ها بهشون اعتراض کرد.


در حاشیه :
1)قبل از شروع پخش فیلم کلیپی پخش شد به اسم "چنگ دل آهنگ دلکش می زند" با صدای کویتی پور که بچه شروع کردند به دست زدن به شکل ریتمیک که بچه های بسیج فوری ریختن و آرومشون کردند.

2)بسیج دانشجویی(با همکاری انتظامات) در اقدامی بسیار زشت یکی از بهترین عکاس های خبری زنجان رو به اسم فرید احدیان بشکل زننده ای از دانشگاه بیرون فرستادند.
وقتی بهشون اعتراض کردم گفتند اینا دشمن هستند. و اومدن اینجا مورد جمع کنند.

3)والله من که تفریبا همرو می شناسم بچه های بسیج دانشجویی رو که برگذار کننده بودند رو اصلا نشناختم و با کمال اطمینان می گم 90% شون دانشجوی دانشگاه ما نبودند.

4)سالن پر پر بود و خیلی ها نتونستند بیان تو ! مراسم تبلیغات ضعیفی داشت.2 روز قبل از مسعود ده نمکی ، سعید ابوطالب دانشگاه بود.

by: mohsen in 9/29/2007 06:01:00 PM | link
Saturday, September 29, 2007