<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
روزمرگی

این روز ها فقط کتاب می خونم و می خوابم و امتحان میانترم میدم.
این روز های کتاب اصلی که می خونم "من و فرح پهلوی" نوشته اسکندر دلدم هستش.
چند جاشو در نظر گرفتم که براتون تعریف کنم.
مهمان-تقاطع-تله و اره 2 رو هم نگاه کردم.
اما یک جوک بگم براتون تو خیابون می بینن یک نفر داره یک زن رو می بوسه . پلیس می گیرتش میگه هی داری چه غلطی می کنی ؟
میگه هیچی به خدا معلم اول ابتداییم بود.
راستی در مورد اون قضیه که استاده یک دختر دانشجو رو تو دانشگاه تهران هتک حرمت کرده بود حتما این مطلب رو بخونید.
یه تیکه هایی شو براتون اینجا میارم . نظر اینجانب هم دقیقا همین است.
استادی که پدر است
"جدا شما خودتان تصور کنید میروید درس می خوانید دکتری می گیرید کلی در دانشگاه های خارجی و داخلی شما را قبول دارند . ان زمانی شما دکتری گرفته اید که مثل این روزها با پول دادن وراه رفتن در دانشگاه و نفس کشیدن در فضای سبز آن به کسی مدرک نمی داده اند. انوقت یکجوجه فنقلی که به رتبه 1200 کنکورش می نازد و از ادب و شعور هیچی نه یاد گرفته نه بهارث برده بعد از شما به کلاس بیاید ،یک خط در میان غیبت کند،شما را جزو ادم به حساب نیاورد و تصور هم کند عقل کل است و بدتر از همه گاه گاه هم اظهار فضل تو خالی و بیمزه ای بنماید ؟
شما بودید چه می کردید؟دخترجان محجبه شاید روزی گذرت به وب لاگ من خورد بدان این رسم زندگی نیست بدان همسر فاطمه زهرا که الگوی مثلا تویی است فرمود هر کس به من یک کلمه یاد دهد یک عمر مرا بنده خودش ساخته است ؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که این استادخبط کرده است به تو چند کلمه یاد داده و تو را چند عمر بنده خود کرده است؟؟راستی اگر تو جای پدر فاطمه زهرا که الگوی مثلا تویی است بودی و از کوچه ها می گذشتی و روی سرت خاکروبه و آشغال می ریختند چه می کردی؟باز هم این غلغله را برپا می کردی؟می دانم که ان پدر پیر تو را بخشیده استاد نمی تواند نبخشد می دانم که همه را به حساب نادانی تو و شما گذاشته می شناسم حس او را در آن لحظه و در این لحظه جالب است به عنوان یک زن و کسی که روزی نقش دانش آموزی را هم داشته حس تو را هم می شناسم هم در ان لحظه و هم در این لحظه ....اما مطمئنم روزی از این رفتار خودت پشیمان می شوی می دانم روزی رو به روی وجدانت می نشینی و از بی تجربگی و رفتار خام خودت اظهار انزجار می کنی می دانم روزی می نشینی و می گویی آنروز خیلی بیش از این حرفها با رفتار به واقع فاطمه گونه می توانستم این استاد پیر و آنان که این جریان را می شنیدند تحت تاثیر قرار بدهم.

by: mohsen in 5/12/2007 12:16:00 AM | link
Saturday, May 12, 2007